Privacyverklaring

Privacy verklaring
Deze privacyverklaring omvat de gehele Marees Groep BV, bevat Marees Zelf Tank Service BV, Marees en Kistemaker BV en Marees Installatie en Techniek B.V., hierna te noemen AVIA Marees. In deze verklaring staat het beleid voor de dagelijkse bedrijfsvoering binnen AVIA Marees,Wij verklaren ons hierbij te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Contactgegevens AVIA Marees Havenweg 14 1767 EC Kolhorn
(0224) 531 841 info@aviamarees.nl

Cookies
Voor het gebruik van cookies verwijzen wij u door naar de cookieverklaring van AVIA NL, te vinden onder: https://avia.nl/privacy/
Toestemming Voor het verwerken van persoonsgegevens, die geen wettelijke grondslag omvatten, zullen wij altijd aantoonbare toestemming vragen aan de betrokkene.
Verstrekken persoonsgegevens Voor het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden zullen wij altijd vooraf toestemming vragen en u informeren over de gevolgen. U bent te allen tijde bevoegd om de toestemming in te trekken. Vanaf dat moment zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verstrekken.
Beveiligen persoonsgegevens
AVIA Marees neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten daarvan, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens vragen.
Bewaartermijnen persoonsgegevens
AVIA Marees bewaart de persoonsgegevens van betrokkenen niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt. Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens uit het (geautomatiseerde) bestand verwijderd, waarna deze worden vernietigd.
Inzagerecht
U heeft het recht om bij ons op te vragen welke persoonsgegevens er van u verwerkt worden. U kunt een verzoek indienen door contact op te nemen via info@aviamarees.nl . Aan de hand van dit verzoek zullen wij u van de volgende informatie voorzien:
- Hebben wij persoonsgegevens van u en zo ja, welke zijn dit?
- Met welk doel verwerken wij deze gegevens
- Aan welke eventuele derden zijn deze gegevens verstrekt?
- Hoe zijn wij aan deze gegevens gekomen?
Wij zullen uw verzoek binnen 2 weken behandelen. Eventueel kunnen wij kosten in rekening brengen voor het verstrekken van kopieën. Dit is mogelijk wanneer u meerdere kopieën verzoekt of een redelijke vergoeding op zijn plaats is.
Voordat wij een verzoek in behandeling nemen kunnen wij u vragen om u te legitimeren door middel van het verstrekken van een kopie van uw identiteitsdocument. Deze zullen wij meteen na de legitimatie vernietigen.
Correctierecht
Wanneer de door ons verwerkte persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn, niet van belang zijn voor het doel of in strijd met de wet worden gebruikt kunt u ons op leggen om de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt een verzoek indienen door contact op te nemen via info@aviamarees.nl .
Wij zullen uw verzoek binnen 2 weken behandelen.
Voordat wij een verzoek in behandeling nemen kunnen wij u vragen om u te legitimeren door middel van het verstrekken van een kopie van uw identiteitsdocument. Deze zullen wij meteen na de legitimatie vernietigen.
Recht op vergetelheid
U heeft het recht om een verzoek in te dienen tot het verwijderen van u persoonsgegevens. Dit kan wanneer de gegevens niet meer nodig zijn, u uw gegeven toestemming intrekt, u bezwaar maakt tegen verwerking, er sprake is van onrechtmatige verwerking of vanwege het verstrijken van wettelijke bewaartermijnen. Ook persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar die verkregen zijn via de website vallen hieronder.
U kunt een verzoek indienen door contact op te nemen via info@aviamarees.nl.
Wij zullen uw verzoek binnen 2 weken behandelen. Mochten u gegevens aan derden zijn verstrekt zullen wij deze hierover informeren en zal elke koppeling gewist worden. Indien wenselijk zullen wij opnemen welke derden geïnformeerd zijn.
Voordat wij een verzoek in behandeling nemen kunnen wij u vragen om u te legitimeren door middel van het verstrekken van een kopie van uw identiteitsdocument. Deze zullen wij meteen na de legitimatie vernietigen.
Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om uw bij ons bekende persoonsgegevens te ontvangen om ze door te kunnen geven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst.
U kunt een verzoek indienen door contact op te nemen via info@aviamarees.nl.
Wij zullen uw verzoek binnen 2 weken behandelen.
Ontvangen wij uw persoonsgegevens door middel van dataportabiliteit, dan zullen wij direct kijken welke informatie nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De overige gegevens worden zo spoedig mogelijk vernietigd.
Voordat wij een verzoek in behandeling nemen kunnen wij u vragen om u te legitimeren door middel van het verstrekken van een kopie van uw identiteitsdocument. Deze zullen wij meteen na de legitimatie vernietigen.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot het (tijdelijk) stopzetten van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens ter discussie stelt, wanneer wij als onderneming uw gegevens niet meer nodig hebben maar u zelf nog wel of in afwachting van een aangetekend bezwaar voor verwerking door u als betrokkene.
U kunt een verzoek indienen door contact op te nemen via info@aviamarees.nl.
Wij zullen uw verzoek binnen 2 weken behandelen. Mochten uw gegevens aan derden zijn verstrekt zullen wij deze hierover informeren.
Voordat wij een verzoek in behandeling nemen kunnen wij u vragen om u te legitimeren door middel van het verstrekken van een kopie van uw identiteitsdocument. Deze zullen wij meteen na de legitimatie vernietigen.
Cameratoezicht
Onze locaties worden bewaakt door middel van cameratoezicht. Dit is noodzakelijk voor de beveiliging en veiligheid van eigendommen en personeel. Het verwerken van camerabeelden gebeurt op grond van een gerechtvaardigd belang en beelden zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Wij zullen uw privacy hierbij zo goed mogelijk waarborgen. Alle beelden zullen uiterlijk binnen 4 weken worden vernietigd.
Schuldbekentenis
Wanneer u op enige manier niet in staat bent om aan uw betalingsverplichting te voldoen in een van onze shops, zullen wij een schuldbekentenis opstellen. U vult uw gegevens in, waaronder u bankrekening nummer. Belangrijk is om te weten dat wij niet het bedrag van uw rekening halen. Voldoet u niet binnen 4 uur aan uw betalingsverplichting, dan wordt de schuld verhoogd met €25 administratiekosten. Voldoet u binnen 24 uur alsnog aan uw betalingsverplichting zullen wij het schuldbekentenisformulier en de verwerkte persoonsgegevens vernietigen. Wanneer er niet binnen deze termijn voldaan wordt, zal het dossier worden overgedragen aan het incasso bureau.
Eenmalige machtiging
Wanneer het niet mogelijk is om gebruik te maken van de betaalfaciliteiten op een van de bemande AVIA Marees tankstations, zullen wij een eenmalige machtiging opstellen. U vult uw gegevens in en vervolgens zal het verschuldigde bedrag na ongeveer 10 dagen van uw rekening worden afgeschreven door middel van een eenmalige incasso.
Sollicitaties
Na het ontvangen van uw sollicitatie zullen wij u persoonsgegevens binnen 1 maand vernietigen, tenzij de sollicitatie in behandeling genomen wordt.
Verloren identiteitsdocumenten
Wanneer wij uw verloren identiteitsdocument vinden zullen wij hier melding van maken bij de gemeente.
Verloren bankpassen
Wanneer wij uw verloren bankpas vinden zullen wij hier melding van maken bij uw bank.
Datalek
AVIA Marees registreert alle datalekken in het datalek-register. Vindt er een datalek plaats waarbij het waarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dan zullen wij het datalek, zonder onnodige vertraging en, indien mogelijk, binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft het lek waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dan zullen wij de betrokkenen ook onverwijld op de hoogte stellen van het datalek.
Klachten
Wanneer u een klacht heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens door AVIA Marees kunt u contact opnemen via info@aviamarees.nl Wij zullen u klacht binnen 2 weken in behandeling nemen.
Mocht u het niet eens zijn met de afhandeling staat de weg naar een gerechtelijke procedure voor u open.
Ook is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit persoonsgegevens. Op Nederlands grondgebied is de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens bevoegd (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).